Selecteer een pagina

een inspi­re­rende campus in dito omgeving

do better together

 

Een verhaal dat we samen vertellen, waar we elke dag aan werken en waarvan de resul­taten boekdelen spreken.

Wij delen kennis, ideeën, middelen en facili­teiten omdat we ons daar gewoon beter bij voelen.’

Het gevolg is een ecosys­teem dat zowel uiter­mate inspi­re­rend als produc­tief is en dat een onafla­tende stroom aan ontwik­ke­lingen voort­brengt die zowel persoon­lijk als maatschap­pe­lijk echt relevant is.  We do better, together.

samen werken

Vooruit­gang, progressie, de versnel­ling van kennis en echte innovatie zijn zelden het gevolg van toeval, maar eerder een logisch gevolg van de juiste omgeving.

Wij denken dat neder­land in 2050 energie neutraal zal zijn.’

En we bevinden ons in goed gezel­schap. Want op de Energy & Health Campus vind je de meest vooraan­staande private en publieke onder­ne­mingen op dit gebied. We do better, together.

samen innoveren

Techno­logie heeft ons leven ingrij­pend veran­derd. Onze levens­ver­wach­ting en kwali­teit van leven verhoogd. Onze wereld kleiner én groter gemaakt. Zonder was ons leven simpeler geweest, moeilijker, armer, geiso­leerder, beperkter en ook gevaar­lijker.

Een campus met een mondiaal markt­aan­deel van 30% in medische isotopen.’

Eén locatie voor de gehele productie en verwer­king van medische isotopen en een sterke focus op onder­zoek naar isotoop-gebaseerde medische behan­de­lingen. We do better, together.

samen delen

In tegen­stel­ling tot materie neemt de waarde van een idee toe wanneer je het deelt, het wordt rijker en beter. Daarom bereikt een eco-systeem met een gezamen­lijk ambitie altijd meer dan een verza­me­ling indivi­duen.

ons verhaal

Een verhaal dat we samen vertellen, waar we elke dag aan werken en waarvan de resul­taten boekdelen spreken.

Stel je een confe­rence center voor met top weten­schap­pers en eerste­klas facili­teiten

Waar jij ook gebruik van kan maken. We do better, together.

Samen nieuws maken

Het gaat hard met alle ontwik­ke­lingen, ook met de website.

Indruk­wek­kend

Donderdag 21 maart bracht  Arthur van Dijk, commis­saris van de Koning provincie Noord Holland, een werkbe­zoek op de Energy & Health Campus.  Wethouder Beemster­boer, die het werkbe­zoek aftrapte met een inspi­re­rende terug­blik op het ontstaan en het waarom…

Lees meer

Meer Nieuws

Vanaf 2025 zal PALLAS een van ’s werelds toonaan­ge­vende leveran­ciers van medische isotopen zijn en een cruciale rol spelen in de leverings­keten voor radio­far­ma­ceu­ti­sche producten wereld­wijd en in nucleair techno­lo­gisch onder­zoek

Lees meer

CISSPECT® DESK-LAB

Automated GMP synthesis at your desk! Ready for Pt-195m Cisplatin produc­tion & other Platinum compounds In close coope­ra­tion with renowned Dutch Academic Medical Oncology Centers a study is being conducted with the goal to optimize the effec­ti­ve­ness of Cisplatin…

Lees meer